Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa elektronického obsahu prostredníctvom internetového obchodu letecke-zabery.sk.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. I ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu letecke-zabery.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu letecke-zabery.sk:

Obchodné meno: SHdesign, s.r.o.

reg.: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 87172/B

Sídlo: Kríková 14046/3A, 821 07 Bratislava

IČO: 47 013 541

DIČ: 2023703979

IČ DPH: SK2023703979

email:  info@letecke-zabery.sk

tel.:

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.
 4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 6. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Elektronickým obsahom je video predávané predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.letecke-zabery.sk.
 2. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A,
P.O.Box 5

820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Na stránkach internetového obchodu letecke-zabery.sk je zobrazený bežne dodávaný elektronický obsah – videá.  Tieto je možné si objednať prostredníctvom webového sídla www.letecke-zabery.sk. Pri nákupe postupujete tak, že vybraný elektronický obsah umiestnite do košíka kliknutím „Do košíka“. Po ukončení nakupovania kliknutím na nákupný košík sa dostanete na sumarizáciu vašej objednávky. Následne vyplníte fakturačné údaje, zvolíte si spôsob zaplatenia cez TatraPay a odošlete objednávku kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“.  Takto uskutočnená objednávka je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy mailom, súčasťou ktorého je aj link na stiahnutie zakúpeného elektronického obsahu. Link na stiahnutie je aktívny po dobu 14 dní, do kedy si môže kupujúci stiahnuť objednaný elektronický obsah. Po uplynutí lehoty 14 dní bude link deaktivovaný a elektronický obsah si už nebude možné stiahnuť.
 3. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.
 4. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
 3. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 4. dodať spotrebiteľovi objednaný elektronický obsah riadne a včas.
 5. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 6. Kupujúci je povinný najmä:
 7. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
 8. Kupujúci má právo na dodane objednaného videa riadne a včas.

Článok V

Cena

 1. Ceny jednotlivých videí sú na stránkach internetového obchodu letecke-zabery.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, po celý čas jej zverejnenia na webovom sídle.
 3. Dokladom o predaji vrátane ceny elektronického obsahu je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená k objednávke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vopred. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu online prostredníctvom služby TatraPay.

Článok VII

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný elektronický obsah ihneď po zaplatení, najneskôr však do 48 hodín od zaplatenia, a to zaslaním linku na stiahnutie na zadaný email. Link na stiahnutie je aktívny po dobu 14 dní, do kedy si môže kupujúci stiahnuť objednaný elektronický obsah. Po uplynutí lehoty 14 dní bude link deaktivovaný a elektronický obsah si už nebude možné stiahnuť. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet predávajúceho.
 2. Po prevzatí si kupujúci objednané video prehliadne a bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch.
 3. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa čl. VII ods. 2 týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Pokiaľ spotrebiteľ neposkytol súhlas na začatie poskytovania elektronického obsahu, môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
  Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať aj v listinnej forme na adresu:
  SHdesign, s.r.o., Kríková 14046/3A, 821 07 Bratislava alebo mailom na info@letecke-zabery.sk.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok IX

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@letecke-zabery.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok X

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky 

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má elektronický obsah pri prevzatí kupujúcim.
 1. Záručná doba na elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 2. Pokiaľ elektronický obsah nebol kupujúcemu dodaný v súlade s týmito obchodnými podmienkami, môže kupujúci jeho nedodanie, dodanie iného ako objednaného elektronického obsahu, resp. dodanie poškodeného elektronického obsahu reklamovať u predávajúceho.
 3. Reklamáciu je možné uplatniť z poštou zaslaním oznámenia na adresu SHdesign, s.r.o., Kríková 14046/3A, 821 07 Bratislava  e-mailom na info@letecke-zabery.sk. Za týmto účelom je možné použiť reklamačný protokol.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Vzhľadom na charakter tovaru, predávajúci vybaví reklamáciu opätovným dodaním tovaru na email určený kupujúcim alebo vrátením kúpnej ceny. Predávajúci vydá potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie v lehote do 30 dní.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu elektronického obsahu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.
 6. Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu elektronického obsahu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu elektronického obsahu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 7. Predávajúci nezodpovedá za to, že zakúpené video bude zodpovedať individuálnym požiadavkám kupujúceho. Predávajúci neuzná reklamáciu z dôvodu, že video nezodpovedá individuálnym požiadavkám kupujúceho.

Článok XI

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XII

Autorské práva

 1. Všetok obsah, t.j. videá, zvukové, obrazové a obrazovo- zvukové záznamy a iné poskytované predávajúcim, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Obrazové záznamy a iný elektronický obsah poskytovaný kupujúcemu je autorským dielom a požíva ochranu na základe uvedeného zákona. Bez súhlasu autora, ktorým je predávajúci, je zakázané toto autorské dielo  použiť spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 1. Zaplatením kúpnej ceny za objednaný tovar kupujúci získava nevýhradnú licenciu na použitie elektronického obsahu pre vlastnú potrebu v súlade s týmito obchodnými podmienkami a relevantnými právnymi predpismi. V rámci tejto licencie je kupujúci oprávnený elektronický obsah použiť na vytvorenie vlastného elektronického obsahu, zverejniť na svojich webových stránkach, aplikáciách a iných online platformách.
 2. Kupujúci nie je oprávnený elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, kopírovať, rozširovať, vysielať, poskytnúť alebo sprístupniť tretej osobe a nie je oprávnený ho zverejniť spôsobom, ktorý by umožnil tretím osobám stiahnutie jeho obsahu.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúcich spracúva predávajúci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke letecke-zabery.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu letecke-zebery.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.10.2020,